၁၉ ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ် တိုက်ရန်

Posted on

အကြိမ် (19) ထီပေါက်စဥ်
သိန်း (15000) ဆုကြီး ပ/307666
သိန်း (10000) ဆုကြီး သ 828709 မိုးယံ
သိန်း (5000) ဆုကြီး စ911973
သိန်း (5000) ဆုကြီး ဋ657551
သိန်း (2000) ဆုကြီး ဓ284906
သိန်း(2000) ဆုကြီး ပ 100887မိုးယံ
သိန်း(2000) ဆုကြီး ကဂ 926789 မိုးယံ
သိန်း(2000) ဆုကြီး ဘ၇၅၀၈၉၃ မိုးယံ
သိန်း(1000) ဆုကြီး ဟ ၅၀၈၈၈၄
သိန်း(1000) ဆုကြီး ယ 653472
သိန်း(1000) ဆုကြီး ဆ 451508
သိန်း(1000) ဆုကြီး ဂ 798138 မိုးယံ
သိနိး(1000) ဆုကြီး ဖ 475733 မိုးယံ
သိန်း(1000) ဆုကြီး ဋ685835 မိုးယံ


🏅ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၃သိန်းဆုများ
ဆ 18879
ဃ 93707
ကခ 77546
ဒ 25025
ဆ 72973
လ 68122
.. မ 44267
ဗ 95042
ရ 82570
စ 66977
မ 59723
ကက 99980
ဘ 23011
က 61002
ပ 97038


🏅ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် (2)သိန်းဆုမဲများ
ဌ 6838
ထ 4812
ည 4289
ည 4313
န 5836
ဒ 9856
ည 5284
ဗ. 2101
ဠ. 5780
ဠ. 6629
ဋ 5463
သ 4810
ကဃ 3679
သ 4810
ဠ. 9537

🏅ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် (1)သိန်း
စျ 632
အ 399
ည 827
ဏ 348
သ 461
က 930
တ 252
င 542
ဏ 559
ကက 666
ကဃ 221
ပ 480
ဍ 165
ယ 601
ဘ 112
က 242
ယ 348

🏅ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ်(50000)ဆုများ
က 34
လ 44
ဟ 81
ကခ 84
ဖ 82
ဝ 68
ဌ 36
မ. 52
ည 42
စ 83
မ 91
ခ 40
ဠ 22
သ 73
ယ 89
ဘ 12
င 36
ရ 32
ကဃ 38

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *